logoluanvan2s1
DỊCH VỤ HƯỚNG DẪN & VIẾT THUÊ LUẬN VĂN

Chuyên nhận viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ tất cả chuyên ngành

Cam kết chất lượng - Đúng tiến độ - Bảo mật thông tin

hotlinevietthueluanvan2s-1

Tư tưởng Hồ Chí Minh là gì? Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh

Có thể nói, tư tưởng Hồ Chí Minh là kim chỉ nam cho hoạt động cách mạng và sự nghiệp giải phóng của Đảng Cộng sản Việt Nam và trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước hiện nay. Tư tưởng Hồ Chí Minh được hình thành từ nhiều cơ sở khác nhau như chủ nghĩa Mác - Lênin, những giá trị truyền thống quý báu của dân tộc,… Để hiểu rõ hơn về nội dung Tư tưởng Hồ Chí Minh là gì? Cơ sở hình thành và quá trình phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh, các bạn hãy cùng Luận Văn 2S tìm hiểu bài viết dưới đây nhé.

Tư tưởng Hồ Chí Minh là gì?

Trong Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 11 của Đảng Cộng Sản Việt Nam (2011), khái niệm “Tư tưởng Hồ Chí Minh” được đề cập như sau:

Tư tưởng Hồ Chí Minh bao gồm một hệ thống các quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác- Lênin vào điều kiện cụ thể của đất nước, cùng với sự kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa thời đại. Đây là tài sản tinh thần vô cùng to lớn và quý giá của Đảng và dân tộc, là ánh sáng soi đường cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc giành thắng lợi.

Khái niệm này đã chỉ rõ nội hàm cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh, cơ sở hình thành cùng ý nghĩa của tư tưởng đó, cụ thể như sau:

Thứ nhất, khái niệm này đã nêu rõ bản chất khoa học và cách mạng cùng nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh. Đó là hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về các vấn đề cơ bản mà cách mạng Việt Nam gặp phải và từ đó phản ánh những vấn đề mang tính quy luật của cách mạng Việt Nam. Tư tưởng Hồ Chí minh cũng là hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về mục tiêu xây dựng Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh đóng góp vào sự nghiệp cách mạng thế giới..

Thứ hai, đề cập đến cơ sở hình thành của tư tưởng Hồ Chí Minh là chủ nghĩa Mác- Lênin. Theo đó, chủ nghĩa Mác- Lênin là giá trị cơ bản nhất trong quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh. Ngoài ra, Hồ Chí Minh cũng đã không ngừng tiếp thu các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt và tinh hoa văn hóa nhân loại.

Thứ ba, đã nêu lên ý nghĩa của tư tưởng Hồ Chí Minh, khẳng định đây là tài sản tinh thần to lớn và quý giá của Đảng và dân tộc ta, soi sáng cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

tu_tuong_ho_chi_minh_la_gi_luanvan2s
Tư tưởng Hồ Chí Minh là gì?

Xem thêm:

Danh sách tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh miễn phí mới nhất

Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh là gì?

Cơ sở để hình thành nên tư tưởng Hồ Chí Minh gồm 3 yếu tố sau:

#1 Cơ sở thực tiễn

Thực tiễn Việt Nam từ cuối thế kỷ 19 đến đầu thế kỷ 20

Trong giai đoạn này, đất nước ta đã chịu nhiều biến động. Khởi đầu là năm 1858 khi đế quốc Pháp bắt đầu tiến hành xâm lược nước ta, triều đình nhà Nguyễn đã ký các hiệp ước đầu hàng và trở thành tay sai cho thực dân Pháp.

Từ năm 1858 đến cuối thế kỷ 19 đã chứng kiến các phong trào đấu tranh yêu nước chống Pháp xâm lược liên tục nổ ra như: Khởi nghĩa của Trương Định, Nguyễn Trung Trực, khởi nghĩa của Trần Tấn, Đặng Như Mai,…các cuộc khởi nghĩa này dù thất bại nhưng cũng đã thể hiện tinh thần yêu nước của dân ta.

Sau khi đã hoàn thành việc bình định nước ta về mặt quân sự, thực dân Pháp bắt tay vào khai thác thuộc địa một cách mạnh mẽ và biến nước ta trở thành một nước thuộc địa và phong kiến dẫn tới sự biến đổi về cơ cấu giai cấp, tầng lớp trong xã hội. Thực dân Pháp vẫn duy trì nền kinh tế lạc hậu, xã hội xuất hiện thêm những giai tầng mới như giai cấp công nhân, giai cấp tư sản, tiểu tư sản thành thị,…đã tạo nên những mâu thuẫn cơ bản trong xã hội.

Đến đầu thế kỷ 20, đã có nhiều phong trào yêu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản với sự dẫn dắt của các sĩ phu yêu nước có tinh thần cải cách xuất hiện như: Phong trào Đông Du của Phan Bội Châu, phong trào Duy Tân của Phan Châu Trinh,…và đặc biệt là Khởi nghĩa Yên Bái. Tuy nhiên, các phong trào yêu nước kể trên đều thất bại.

Trong bối cảnh đó, giai cấp công nhân ra đời và phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân Việt Nam đã làm cho cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc ở nước ta xuất hiện những dấu hiệu mới của một thời đại mới. Phong trào này là điều kiện thuận lợi để chủ nghĩa Mác- Lênin xâm nhập, truyền bá vào nước ta. Chính Hồ Chí Minh là người đã truyền bá chủ nghĩa Mác- Lênin vào phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam cũng như chuẩn bị về mặt lý luận chính trị, tư tưởng và tổ chức, sáng lập Đảng Cộng Sản Việt Nam để chấm dứt sự khủng hoảng về đường lối cách mạng Việt Nam.

Thực tiễn thế giới từ cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20

Tư cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20, chủ nghĩa tư bản trên thế giới đã phát triển mạnh mẽ từ giai đoạn tự do cạnh tranh sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa. Một số nước đến quốc như Anh, Pháp, Mỹ,… đã chi phối toàn bộ tình hình thế giới, trong khi các nước châu Á, châu Phi và khu vực Mỹ latinh lại trở thành thuộc địa và phụ thuộc vào các nước đế quốc.

Tình hình này đã làm cho mâu thuẫn vốn có trong lòng chủ nghĩa tư bản trở nên sâu sắc. Sang đầu thế kỷ 20, những mâu thuẫn này càng phát triển gay gắt.Việc giành độc lập cho các dân tộc thuộc địa không chỉ là đòi hỏi riêng của họ mà còn là mong muốn chung của giai cấp vô sản quốc tế và đã thúc đẩy phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới phát triển.

Cách mạng Tháng Mười Nga thành công đã mở ra một thời đại mới, đó là thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới. Điều này cũng đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến Hồ Chí Minh trên con đường đi ra thế giới tìm mục tiêu và con đường cứu nước.

#2 Cơ sở lý luận

Những giá trị truyền thống quý báu của dân tộc

Chủ nghĩa yêu nước là nền tảng tư tưởng, điểm xuất phát và là động lực thúc đẩy Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước và thấy ở chủ nghĩa Mác- Lênin con đường cứu nước, cứu dân. Hồ Chí Minh đã kế thừa và phát triển tinh thần đấu tranh anh dũng, bất khuất vì dân tộc, tự do của tổ quốc để bảo vệ chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ.

Trong quá trình lãnh đạo nhân dân Việt Nam xây dựng và bảo vệ đất nước, Hồ Chí Minh hết sức chú trọng việc kế thừa và phát triển những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc là dân nước gắn liền với yêu dân, tinh thần đoàn kết,…Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, con người là vốn quý nhất quyết định thành công của cách mạng.

Ngoài ra, niềm tự hào về lịch sử, trân trọng văn hóa, ngôn ngữ, phong tục tập quán cũng là những giá trị tốt đẹp góp phần hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh.

Tinh hoa văn hóa nhân loại

Tinh hoa văn hóa và tư tưởng phương Đông kết tinh trong ba học thuyết lớn là Nho Giáo, Phật giáo và Lão Giáo. Đối với Nho giáo, Hồ Chí Minh chú ý kế thừa đổi mới tư tưởng dùng nhân trị, đức trị để quản lý xã hội và kế thừa, đổi mới và phát triển tinh thần trọng đạo đức của Nho giáo trong tu dưỡng, rèn luyện đạo đức con người trong công tác xây dựng Đảng về đạo đức. Đối với Phật giáo, Hồ Chí Minh chú trọng kế thừa, phát triển tư tưởng nhân bản, đạo đức tích cực trong Phật giáo vào việc xây dựng xã hội mới và con người mới Việt Nam. Đối với Lão giáo, Hồ Chí Minh chú ý kế thừa, phát tư tưởng của Lão Tử, khuyên con  người sống gắn bó với thiên nhiên, hòa đồng với thiên nhiên và bảo vệ môi trường sống. Ngoài ra, Hồ Chí Minh cũng kế thừa, phát triển nhiều ý tưởng của các trường phái khác nhau trong các nhà tư tưởng phương Đông, Ấn Độ, Trung Quốc,…

Tinh hoa văn hóa phương Tây

Hồ Chí Minh đã kế thừa và phát triển những quan điểm nhân quyền, dân quyền được phát biểu trong Tuyên ngôn Độc lập của Mỹ năm 1776 và Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của pháp năm 1791 cũng như đề xuất quan điểm về mưu cầu độc lập, tự do, hạnh phúc của các dân tộc trong thời đại mới.

Trên con đường đi tìm đường cứu nước, Hồ Chí Minh cũng đã nghiên cứu lý luận, tình hình chính trị, kinh tế và văn hóa nhân loại tại các trung tâm chính trị kinh tế văn hóa lớn của các cường quốc khác .

Chủ nghĩa Mác- Lênin

Chủ nghĩa Mác- Lênin được xem là cơ sở lý luận quan trọng quyết định đến sự phát triển về chất trong tư tưởng Hồ Chí Minh. Vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác- lê nin, Hồ Chí Minh đã giải quyết được cuộc khủng hoảng về đường lối cứu nước và người lãnh đạo cách mạng ở Việt Nam giai đoạn đó. Chủ nghĩa Mác- Lênin là thế giới quan và phương pháp luận trong nhận thức và hoạt động cách mạng. Trên cơ sở lập trường, quan điểm và phương pháp của chủ nghĩa Mác- Lê nin, Hồ Chí minh đã triệt để kế thừa, phát triển những giá trị tốt đẹp của dân tộc Việt Nam và tinh hoa văn hóa nhân loại kết hợp với thực tiễn cách mạng trong nước và thế giới để hình thành nên hệ thống các quan điểm cơ bản, toàn diện về cách mạng Việt Nam. Chủ nghĩa Mác- Lênin là tiền đề lý luận quan trọng nhất quyết định hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh.

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh không những vận dụng sáng tạo mà còn bổ sung, phát triển và làm phong phú chủ nghĩa Mác- Lênin trong thời đại mới. Trong các vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc, chủ nghĩa xã hội và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, các vấn đề xây dựng Đảng, Nhà nước, văn hóa, con người, đạo đức,…Hồ Chí Minh đều có những luận điểm bổ sung, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác- Lênin. Tư tưởng Hồ Chí Minh là một bước nhảy vọt trong lịch sử tư tưởng Việt Nam.

#3 Nhân tố chủ quan Hồ Chí Minh

Phẩm chất Hồ Chí Minh

Hồ Chí Minh là một người có lý tưởng cao cả và hoài bão lớn cứu dân, cứu nước thoát khỏi cảnh lầm than để đuổi kịp các nước tiên tiến trên thế giới. Người có ý chí, nghị lực to lớn, một mình dám ra nước ngoài khảo sát thực tế các nước đế quốc giàu có cũng như các dân tộc thuộc địa nghèo. Người đã làm nhiều nghề khác nhau để biết sống, biết nhiều ngoại ngữ, tự học hỏi và hoạt động cách mạng.

Đặc biệt, Hồ Chí Minh là người có bản lĩnh tư duy độc lập, tự chủ sáng tạo, giàu tính phê phán, đổi mới và cách mạng. Hồ Chí Minh có tầm nhìn chiến lược, bao quát thời đại đã đưa cách mạng Việt Nam vào dòng chảy chung của cách mạng thế giới và là người có năng lực tổng kết thực tiễn, năng lực tiên tri, dự báo tương lai chính xác và kỳ diệu để dẫn dắt toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đi đến chiến thắng.

Hồ Chí Minh là một người suốt đời tận trung với nước, tận hiếu với dân, suốt đời đấu tranh cho sự nghiệp cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam. Những phẩm chất cá nhân này là một trong những nhân tố quyết định thành công sáng tạo của Hồ Chí Minh trong hoạt động lý luận và thực tiễn.

Tài năng hoạt động, tổng kết thực tiễn phát triển lý luận

Hồ Chí Minh cũng là người có vốn sống và thực tiễn cách mạng phong phú, phi thường. Trước khi trở thành Chủ tịch nước, Hồ Chí Minh đã sống, học tập, hoạt động và công tác ở khoảng 30 quốc gia trên thế giới. Người am hiểu sâu sắc về chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa thực dân và chế độ thực dân cả về mặt lý thuyết lẫn thực tiễn.

Người cũng thấu hiểu về phong trào giải phóng dân tộc, xây dựng xã hội chủ nghĩa và xây dựng đảng cộng sản. Hồ Chí Minh là nhà tổ chức vĩ đại của cách mạng Việt Nam, đã thực hiện hóa lý tưởng, lý luận cách mạng thành hiện thực sinh động.

Những phẩm chất cá nhân và hoạt động thực tiễn phong phú trên nhiều lĩnh vực khác nhau ở trong nước và trên thế giới là nhân tố chủ quan góp phần hình thành nên tư tưởng Hồ Chí Minh.

co_so_hinh_thanh_tu_tuong_ho_chi_minh_luanvan2s
Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh là gì?

Quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh

Ở các phần trước, chúng ta đã tìm hiểu khái niệm Tư tưởng Hồ Chí Minh là gì, cũng như các cơ sở khách quan cũng như chủ quan hình thành nên tư tưởng Hồ Chí Minh. Vậy quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh diễn ra như thế nào? Chúng ta sẽ đi tìm lời giải cho câu hỏi đó trong phần này. 

Dựa trên cuộc đời và sự nghiệp của Hồ Chí Minh, các nhà nghiên cứu đã chia ra 05 giai đoạn chính trong sự phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh, cụ thể:

Thời kỳ hình thành tư tưởng yêu nước và chí hướng cách mạng (1890 - 1911)

Trong thời kỳ đầu tiên này, Hồ Chí Minh được tiếp nhận truyền thống yêu nước, nhân nghĩa của dân tộc của quê hương và gia đình. Đây cũng là thời kỳ mà Người hấp thụ vốn văn hóa Quốc học, Hán học và bước đầu tiếp xúc với văn hóa phương Tây. Đồng thời, trong thời kỳ này, Hồ Chí Minh đã tận mắt chứng kiến cuộc sống khổ cực, điêu đứng của nhân dân và tinh thần đấu tranh bất khuất của cha anh, hình thành nên hoài bão cứu dân, cứu nước trong Người và nhờ đó, Người đã tìm được hướng đi đúng để sớm đi tới thành công.

Thời kỳ tìm thấy con đường cứu nước & giải phóng dân tộc (1911 - 1920)

Thời kỳ này bắt đầu vào năm 1911 với mốc sự kiện là năm 1911, Nguyễn Tất Thành rời tổ quốc sang phương Tây tìm đường cứu nước. Đó là việc làm mới mẻ, chưa có tiền lệ, khác biệt với hướng đi truyền thống sang phương Đông của các bậc tiền bối. Đây cũng là thời kỳ mà Hồ Chí Minh bôn ba khắp các châu lục để tìm hiểu về các cuộc cách mạng lớn trên Thế giới và khảo sát cuộc sống của nhân dân các dân tộc bị áp bức. 

Việc Hồ Chí Minh ra nước ngoài xuất phát từ ý thức dân tộc, hoài bão cứu nước. Qua cuộc hành trình đến nhiều nước thuộc địa (phụ thuộc, tư bản, đế quốc…) Người đã xúc động trước cảnh khổ cực, bị áp bức của những người dân lao động, Người nhận thấy là ở đâu thì người dân cũng mong muốn được thoát khỏi ách áp bức, bóc lột. Với lòng yêu nước nồng nàn, Hồ Chí Minh đã kiên trì chịu đựng mọi khó khăn, gian khổ và chú ý xem xét tình hình các nước, suy nghĩ về những điều mắt thấy tai nghe, hăng hái học tập và tham gia các hoạt động diễn thuyết của nhiều nhà chính trị, triết học.

Năm 1919, thay mặt những người Việt Nam yêu nước, Nguyễn Ái Quốc đã gửi đến Hội nghị hòa bình ở Vécxai bản yêu sách của nhân dân An nam, đòi chính phủ Pháp thừa nhận quyền tự do - dân chủ - bình đẳng của nhân dân Việt Nam. Bản yêu sách đã vạch trần tội ác của thực dân Pháp, làm cho nhân dân thế giới nói chung và nhân dân Pháp nói riêng phải chú ý đến tình hình Việt Nam và Đông Dương.

Cuộc hành trình năm châu bốn biển đã không chỉ hình thành ở Hồ Chí Minh tình cảm, ý thức đoàn kết ở các dân tộc bị áp bức mà còn rèn luyện Người trở thành người công nhân có đầy đủ phẩm chất, tư tưởng, tâm lý của giai cấp vô sản. 

Năm 1920, khi được tiếp xúc với luận cương của chủ nghĩa Mác - Lênin về vấn đề dân tộc và thuộc địa, Nguyễn Ái Quốc đã tìm ra con đường chân chính cho sự nghiệp cứu nước, giải phóng dân tộc. Người cũng đã biểu quyết tán thành đứng về phía Quốc tế Cộng sản III, tham gia thành lập Đảng Cộng sản Pháp và sự kiện này đã đánh dấu bước chuyển biến quan trọng về chất trong tư tưởng Nguyễn Ái Quốc từ Chủ nghĩa yêu nước đến Chủ nghĩa Mác - Lênin, từ giác ngộ dân tộc đến giác ngộ giai cấp, từ người yêu nước thành người cộng sản. 

Tóm lại, ở giai đoạn này, qua việc tiếp xúc và đến được với chủ nghĩa Mác - Lênin thì Hồ Chí Minh đã tìm thấy con đường chân chính cho cách mạng Việt Nam, đó chính là con đường cách mạng vô sản.

Thời kỳ hình thành cơ bản tư tưởng cách mạng Việt Nam (1920 - 1930)

Đây là thời kỳ hoạt động thực tiễn và lý luận cực kỳ sôi nổi và phong phú của Nguyễn Ái Quốc để tiến tới thành lập chính đảng cách mạng Việt Nam. Người hoạt động tích cực trong ban nghiên cứu thuộc địa của Đảng cộng sản Pháp, tham gia sáng lập Hội liên hiệp thuộc địa, xuất bản báo Le Paria nhằm tuyên truyền Chủ nghĩa Mác - Lênin vào các nước thuộc địa. 

Giữa năm 1923, Nguyễn Ái Quốc sang matxcơva dự hội nghị quốc tế nông dân và được bầu vào đoàn chủ tịch hội, sau đó Người tiếp tục tham dự đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ V và đại hội các đoàn thể quần chúng khác như Quốc tế thanh niên, Quốc tế cứu tế đỏ, Quốc tế công hội đỏ,..

Cuối năm 1924, Nguyễn Ái Quốc về Quảng Châu, Trung Quốc tổ chức ra hội Việt Nam cách mạng thanh niên, ra báo thanh niên, mở các lớp huấn luyện chính trị, đào tạo cán bộ và đưa họ về nước hoạt động.

Tháng 2/1930, Người chủ trì hội nghị hợp nhất các tổ chức Đảng Cộng sản trong nước, sáng lập ra Đảng Cộng sản Việt Nam và trực tiếp thảo ra các văn kiên như là Chánh cương vắn tắt, sách lược vắn tắt, Chương trình và điều lệ vắn tắt của Đảng. Các văn kiện này cùng với hai tác phẩm người xuất bản trước đó là Bản án chế độ thực dân Pháp và Đường cách mệnh đã đánh dấu sự hình thành cơ bản tư tưởng Hồ Chí minh về con đường cách mạng ở Việt Nam.

Có thể nói, tư tưởng về con đường cách mạng Việt Nam trong giai đoạn này đó chính là tư tưởng về cách mạng giải phóng dân tộc, được thể hiện qua các nội dung chính sau đây:

  • Cách mạng giải phóng dân tộc phải đi theo con đường cách mạng vô sản
  • Cách mạng giải phóng dân tộc ở thuộc địa và cách mạng giải phóng dân tộc ở chính quốc có mối liên hệ khăng khít với nhau
  • Xây dựng khối liên minh công - nông trong cách mạng giải phóng dân tộc
  • Phải do Đảng cộng sản lãnh đạo
  • Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng nhân dân

Thời kỳ vượt qua thử thách, kiên trì con đường đã xác định cho cách mạng Việt Nam (1930 - 1945)

Có thể nói, thời kỳ này là giai đoạn khó khăn nhất trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Hồ Chí Minh. Vào cuối những năm 20, đầu những năm 30 của thế kỷ XX, Quốc tế cộng sản bị chi phối nặng bởi khuynh hướng tả và khuynh hướng này đã trực tiếp tác động vào phong trào cách mạng Việt Nam. Biểu hiện rõ nhất là các quyết định được đưa ra trong hội nghị lần thứ nhất ban chấp hành trung ương lâm thời của Đảng. Trong hội nghị này cho rằng Hội nghị hợp nhất các Đảng cộng sản chưa nhận thức đúng nên đặt sai tên Đảng, quyết định đổi tên thành Đảng cộng sản Đông Dương. Hội nghị cũng chỉ trích, phê phán đường lối của Nguyễn Ái Quốc đưa ra trong Chính cương vắn tắt và Sách lược vắn tắt. 

Với quan điểm và đường lối đúng đắn của mình, Hồ Chí Minh vẫn kiên trì bảo vệ quan điểm của mình về vấn đề dân tộc và giai cấp, về cách mạng giải phóng dân tộc thuộc địa và cách mạng vô sản ở chính quốc để chống lại các biểu hiện tả khuynh và biệt phái ở trong Đảng. Và thực tế đã chứng minh quan điểm của Hồ Chí Minh là đúng. 

qua_trinh_hinh_thanh_va_phat_trien_tu_tuong_ho_chi_minh_luanvan2s
Quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời kỳ tư tưởng Hồ Chí Minh tiếp tục hoàn thiện, phát triển (1945 - 1969)

Sau khi giành được chính quyền, Đảng và nhân dân ta phải tiến hành hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, vừa xây dựng chủ nghĩa xã hội miền Bắc vừa đấu tranh giải phóng miền Nam và trong điều kiện mới như thế này, tư tưởng Hồ Chí Minh tiếp tục được phát triển cho phù hợp với hoàn cảnh mới. Đây cũng là thời kỳ mà tư tưởng Hồ Chí  Minh được bổ sung và phát triển hoàn thiện trên một loạt vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam như là về đường lối chiến tranh nhân dân, toàn dân toàn diện, trường kỳ dựa vào sức mình là chính, tư tưởng về xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng cán bộ, xây dựng đạo đức cách mạng, tư tưởng về xây dựng chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam, tư tưởng về nhà nước của dân - do dân - vì dân, tư tưởng và chiến lược về con người.

Trên đây là những chia sẻ về khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh cũng như sự ra đời và quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh. Luận Văn 2S hy vọng với những thông tin đề cập trong bài viết sẽ giúp bạn đọc hiểu rõ hơn bản chất tư tưởng Hồ Chí Minh là gì và vận dụng linh hoạt nó trong cuộc sống và trong học tập. Đừng quên, Luận Văn 2S hiện đang cung cấp dịch vụ viết thuê tiểu luận đối với mọi chuyên ngành học, mọi môn học và tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh cũng không ngoại lệ. Tham khảo quy trình & bảng giá thuê viết tiểu luận tại: https://luanvan2s.com/viet-thue-tieu-luan-thac-si-bid8.html

Đánh giá

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
LUẬN VĂN 2S - TRUNG TÂM HỖ TRỢ & VIẾT THUÊ LUẬN VĂN, LUẬN ÁN

Hà Nội: Tòa nhà Detech Tower - Số 8 Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Đà Nẵng: Toà nhà Thành Lợi 2 - Số 3 Lê Đình Lý, Thạc Gián, Thanh Khê, Đà Nẵng.

Hồ Chí Minh: Tòa nhà Hải Hà - 217 Đường Nguyễn Văn Thủ, Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh.

Cần Thơ: Ba Tháng Hai, Xuân Khánh, Ninh Kiều, Cần Thơ.

Hotline: 0976 632 554

Email: 2sluanvan@gmail.com

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN LUẬN VĂN
Họ tên khách hàng:
Điện thoại:
Email:
Nội dung liên hệ
 
Bản quyền thuộc về Luận văn 2S - Nhóm GV thuộc ĐHQG HCM & ĐHQG HN
DMCA.com Protection Status