logoluanvan2s1
DỊCH VỤ HƯỚNG DẪN & VIẾT THUÊ LUẬN VĂN

Chuyên nhận viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ tất cả chuyên ngành

Cam kết chất lượng - Đúng tiến độ - Bảo mật thông tin

hotlinevietthueluanvan2s-1

[FREE] Mẫu Bài Tiểu Luận Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Văn Hóa PDF, 2024

Tư tưởng Hồ Chí Minh là môn học bắt buộc nằm trong chương trình giáo dục phổ thông và đại học tại Việt Nam. Đây là môn học được thiết kế nhằm tuyên truyền cho người học về hệ thống quan điểm, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhằm góp phần bồi dưỡng đạo đức, lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ. Trong đó, tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa là một phần quan trọng trong hệ thống tư tưởng của Người, đóng góp vào việc xây dựng và phát triển văn hóa Việt Nam theo hướng tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Đây cũng là chủ đề được nhiều sinh viên lựa chọn viết tiểu luận môn tư tưởng Hồ Chí Minh. Trong thời gian qua, Luận Văn 2S cũng nhận được nhiều câu hỏi liên quan đến chủ đề tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa. Chính vì thế, ở bài viết này chúng tôi sẽ chia sẻ đến bạn đọc một số mẫu bài tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa hay, ấn tượng mà chúng tôi đã tổng hợp lại.

Nội dung cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa

Tư tưởng Hồ chí Minh về văn hóa là một phần quan trọng trong hệ thống tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Là hệ thống quan điểm, lý luận sáng tạo, độc đáo, thể hiện tầm nhìn chiến lược, khẳng định vị trí, vai trò to lớn của văn hóa trong sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

tieu_luan_tu_tuong_ho_chi_minh_ve_van_hoa_luanvan2s

Quan niệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về văn hóa

Tháng 8/ 1843, khi đang bị giam giữ tại nhà tù Tưởng Giới Thạch, lần đầu tiên Hồ Chí Minh nêu lên một định nghĩa văn hóa như sau:

“Vì lẽ sinh tồn cũng như mục đích của cuộc sống, loài người mới sáng tạo và phát minh ra ngôn ngữ, chữ viết, đạo đức, pháp luật, khoa học, tôn giáo, văn học, nghệ thuật, những công cụ cho sinh hoạt hàng ngày về mặc, ăn, ở và các phương thức sử dụng. Toàn bộ những sáng tạo và phát minh đó tức là văn hoá. Văn hoá là sự tổng hợp của mọi phương thức sinh hoạt cùng với biểu hiện của nó mà loài người đã sản sinh ra nhằm thích ứng những nhu cầu đời sống và đòi hỏi của sự sinh tồn”. 

Quan niệm của Hồ Chí Minh về quan hệ của văn hóa với các lĩnh vực khác:

 • Văn hóa và chính trị: Văn hóa không thể đứng ngoài mà phải ở trong chính trị, tức là văn hóa phải phục vụ nhiệm vụ chính trị
 • Văn hóa và kinh tế: Văn hóa không phụ thuộc vào kinh tế mà có vai trò tác động tích cực trở lại kinh tế. Sự phát triển của kinh tế, chính trị, xã hội sẽ thúc đẩy văn hóa phát triển. Ngược lại, mỗi bước phát triển của kinh tế, chính trị, xã hội đều có sự khai sáng của văn hóa.
 • Văn hóa và xã hội: Xã hội thế nào văn hóa thế ấy

Giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, tiếp thu văn hóa nhân loại: Bản sắc văn hóa dân tộc chứa đựng các giá trị lớn và có ý nghĩa quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, nó phản ánh những nét độc đáo, đặc tính dân tộc, nó là ngọn nguồn đi tới chủ nghĩa Mác - Lênin. Trách nhiệm của con người Việt Nam là phải trân trọng khai thác, giữ gìn và phát huy, phát triển những giá trị văn hóa dân tộc đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng của từng giai đoạn lịch sử. Hồ Chí Minh chỉ rõ mục đích của tiếp thu văn hóa nhân loại là để làm giàu cho văn hóa Việt Nam, xây dựng văn hóa Việt Nam hợp với tinh thần dân chủ.

Quan niệm của Hồ Chí Minh về vai trò của văn hóa:

 • Văn hóa là mục tiêu, động lực của sự nghiệp cách mạng: Theo quan điểm của chủ tịch Hồ Chí Minh, văn hóa là mục tiêu - nhìn một cách tổng quát là quyền sống, quyền sung sướng, quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc, là khát vọng của nhân dân về các vấn đề chân thiện mỹ. Văn hóa là động lực - Trong tư tưởng Hồ Chí Minh động lực có thể nhận thức ở các phương diện chủ yếu sau: Văn hóa chính trị, văn hóa văn nghệ, văn hóa đạo đức và văn hóa giáo dục
 • Văn hóa là một mặt trận: Nói mặt trận văn hóa là nói đến một lĩnh vực hoạt động có tính độc lập, có mối quan hệ mật thiết với các lĩnh vực khác, đồng thời phản ánh tính chất cam go, quyết liệt của hoạt động văn hóa. Mặt trận văn hóa là cuộc chiến đấu trên lĩnh vực văn hóa, vì vậy anh chị em nghệ sĩ là chiến sĩ trên mặt trận ấy. Chiến sĩ nghệ thuật có nhiệm vụ phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân.
 • Văn hóa phục vụ quần chúng nhân dân: Tư tưởng Hồ Chí Minh phản ánh khát vọng của nhân dân. Văn hóa phục vụ quần chúng nhân dân là là phải lột tả cho hay, cho thật, cho hùng hồn. Phải trả lời được các câu hỏi: Viết cho ai? Mục đích viết để làm gì? Lấy tài liệu từ đâu mà viết? Cách viết như thế nào. Chiến sĩ văn hóa phải hiểu và đánh giá đúng quần chúng.

Có thể bạn quan tâm:

Mẫu đề tài Tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh ấn tượng 2024

Mẫu bài tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa PDF, tải miễn phí

Trong phần tiếp theo của bài viết, để giúp các bạn sinh viên hoàn thành tốt bài tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, Luận Văn 2S đã tổng hợp và sẽ gửi đến bạn 05 mẫu bài tiểu luận mẫu hay, đạt điểm cao mới nhất 2024. 

Mẫu 01: Tiểu luận Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa. Sự vận dụng của sinh viên trong việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc

mau_de_tai_tieu_luan_tu_tuong_ho_chi_minh_ve_van_hoa_01_luanvan2s

Lý do chọn đề tài:

Văn hóa là nền tảng tinh thần của dân tộc, con người Việt Nam, là một trong những nội dung quan trọng, có ý nghĩa to lớn mà Đảng và Nhà nước ta quan tâm đến. Lúc sinh thời, Bác Hồ từng nói rằng:

“Vì lẽ sinh tồn cũng như mục đích của cuộc sống, loài người đã sáng tạo và phát minh ra ngôn ngữ, chữ viết, đạo đức, pháp luật, khoa học, tôn giáo,văn học, nghệ thuật, những công cụ cho sinh hoạt hằng ngày về mặc, ăn, ở và các phương thức sử dụng. Toàn bộ những sáng tạo và phát minh đó tức là văn hóa. Văn Hóa là sự tổng hợp của mọi phương thức sinh hoạt cùng với biểu hiện của nó mà loài người đã sản sinh ra nhằm thích ứng những nhu cầu đời sống và đòi hỏi của sự sinh tồn”.

Trong bối cảnh thời đại mới ngày nay, thời đại 4.0 thời đại mà khoa học - kỹ thuật có sự phát triển nhanh chóng và mạnh mẽ hơn bao giờ hết thì văn hoá càng được đề cao hơn nữa. Mọi người coi văn hóa như một liều thuốc tinh thần và là nét đặc trưng, độc đáo làm nên một đất nước riêng biệt so với các đất nước khác trên thế giới. Với mong muốn tìm hiểu sâu hơn nữa về tầm quan trọng của văn hoá, em đã quyết định chọn đề tài “Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa. Sự vận dụng của sinh viên trong việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa”.

Tải miễn phí: Tiểu luận Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa. Sự vận dụng của sinh viên trong việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc PDF

Mẫu 02: Tiểu luận Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa: “Vị trí, vai trò và chức năng của văn hóa theo quan điểm của Hồ Chí Minh. Vận dụng vào việc tuyên truyền nhằm giáo dục lối sống văn hóa của giới trẻ hiện nay”

mau_de_tai_tieu_luan_tu_tuong_ho_chi_minh_ve_van_hoa_02_luanvan2sLý do chọn đề tài:

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Không chỉ là vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc mà còn là nhà văn hóa kiệt xuất, danh nhân văn hóa của thế kỷ XX, sự thừa nhận này được xác lập dựa trên một sự nghiệp văn hóa đồ sộ mà Người đã cống hiến cho nhân loại, cho dân tộc. Trong quá trình tổ chức là lãnh đạo cuộc kháng chiến chống kẻ thù xâm lược, đấu tranh giành lại độc lập, tự do cho Tổ quốc, cho chủ quyền, nhân quyền của con người Việt Nam, đưa đất nước ta phát triển theo con đường XHCN, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã giành lại vị trí xứng đáng cho nền văn hóa Việt Nam trong nền văn hóa thế giới.

Tại Việt Nam ở nửa đầu thế kỷ XXI, đánh dấu bước ngoặt mang ý nghĩa lịch sử của công cuộc đổi mới, cùng với sự phát triển về mặt kinh tế, văn hóa, con người cũng như mối quan hệ trong nền tảng của xã hội luôn là những vấn đề được quan tâm hàng đầu. Một trong những biểu hiện cụ thể đó là chủ trương phát triển xã hội đã ghi nhận được sự đổi mới trong tư duy lý luận của Đảng về vai trò của con người và văn hóa. “Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội” là nội dung được đề cập tại Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII.

Tuy nhiên, do những biến động sâu sắc trong phạm vi toàn cầu cùng với những diễn biến và thâm nhập đa chiều vô cùng phức tạp của đời sống xã hội đã tạo ra nhiều thách thức mới cho văn hóa và chủ thể của nó. Hơn lúc nào hết, đây là thời điểm đòi hỏi người Việt Nam chúng ta phải có bản lĩnh dân tộc vững vàng để vượt qua những cú sốc văn hóa. Trên cơ sở hiểu biết sâu sắc giá trị Người và phát huy hiệu quả yếu tố con người để vận dụng sáng tạo sức mạnh nội sinh của văn hóa - nguồn lực trụ cột, cơ bản để thực hiện công cuộc đổi mới toàn diện, hiệu quả hiện nay.

Xuất phát từ di sản tư tưởng văn hóa Hồ Chí Minh, thực tiễn văn hóa Việt Nam trong xu thế hội nhập, đề cao vai trò của văn hóa trong sự phát triển bền vững vì sự tiến bộ xã hội, nhóm em xin chọn đề tài: “Quan điểm của Hồ Chí Minh về vị trí, vai trò và chức năng của văn hóa” làm chủ đề nghiên cứu tiểu luận.

Tải miễn phí Tiểu luận Vị trí, vai trò và chức năng của văn hóa theo quan điểm của Hồ Chí Minh. Vận dụng vào việc tuyên truyền nhằm giáo dục lối sống văn hóa của giới trẻ hiện nay PDF

Mẫu 03: Tiểu luận Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa - Liên hệ với sinh viên học viện nông nghiệp Việt Nam về việc giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa dân tộc

mau_de_tai_tieu_luan_tu_tuong_ho_chi_minh_ve_van_hoa_03_luanvan2s

Tải miễn phí: Tiểu luận Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa - Liên hệ với sinh viên học viện nông nghiệp Việt Nam về việc giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa dân tộc PDF

Mẫu 04: Tiểu luận Quan điểm Hồ Chí Minh về giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc,tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại và sự vận dụng vào xây dựng nền văn hóa Việt Nam hiện nay

Lý do chọn đề tài:

Tư tưởng Hồ Chí Minh là hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc dựa trên chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng của Người được áp dụng vào điều kiện cụ thể của nước ta nhằm mục đích kế thừa và phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại. Trong kháng chiến và cả thời bình, Hồ Chủ tịch luôn có sự quan tâm đặc biệt đến sự nghiệp xây dựng văn hóa của đất nước. Bác coi văn hóa là một trong số 04 vấn đề quan trọng nhất, bên cạnh kinh tế, chính trị và xã hội. Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa không chỉ phát huy vai trò trong cuộc cách mạng giải phóng dân tộc mà còn có ý nghĩa to lớn trong sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa hiện nay. 

Trong bối cảnh nền kinh tế phát triển theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế sâu rộng như hiện nay đã vô tình tạo nên nhiều thách thức cho quá trình xây dựng và phát triển văn hóa. Do đó, việc hiểu và đưa ra những phương hướng hiệu quả, phù hợp với bối cảnh thực tiễn đất nước là điều hết sức cần thiết. Nhận thấy tầm quan trọng của Tư tưởng Hồ Chí Minh trong mục tiêu xây dựng nền văn hóa “hòa nhập nhưng không hòa tan”, em đã tiến hành nghiên cứu đề tài: “Quan điểm Hồ Chí Minh về giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại và sự vận dụng vào xây dựng nền văn hóa Việt Nam hiện nay” để làm sáng tỏ vấn đề trên.

Tải miễn phí Tiểu luận Quan điểm Hồ Chí Minh về giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc,tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại và sự vận dụng vào xây dựng nền văn hóa Việt Nam hiện nay PDF

Mẫu 05: Tiểu luận Giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa trong giai đoạn hiện nay

mau_de_tai_tieu_luan_tu_tuong_ho_chi_minh_ve_van_hoa_05_luanvan2s

Lý do chọn đề tài:

Có thể nói, trong suốt cuộc đời cách mạng của mình, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn chiếm một vị trí vô cùng quan trọng. Theo Bác Hồ, văn hóa có ý nghĩa vô cùng to lớn và giữ vị trí quan trọng đặc biệt. Văn hóa được xây dựng và bồi đắp trong suốt chiều dài lịch sử, nó được xem là nền tảng tinh thần của một xã hội, giữ vai trò vừa là mục tiêu đồng thời cũng là động lực để thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Trong rất nhiều bài nói và bài viết, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề cập đến vấn đề giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Đó là những giá trị bền vững, những tinh hoa của cộng đồng dân tộc Việt Nam được hun đúc qua hàng ngàn năm lịch sử. Đó là tinh thần nồng nàn yêu nước, ý chí tự cường dân tộc,dũng cảm trong chiến đấu chống lại kẻ thù ngoại xâm, ý thức cộng đồng, tinh thần đoàn kết, lòng nhân ái, sự bao dung vị tha, trọng đạo ý, đức tính cần cù sáng tạo trong lao động… Bên cạnh việc giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc, chúng ta cũng cần biết tiếp thu có chọn lọc những tinh hoa văn hóa nhân loại, không ngừng nâng cao trình độ văn hóa của dân dân phù hợp với hoàn cảnh và đặc tính của dân tộc mình.

Để làm rõ hơn về sự quan trọng cũng như định hướng cho việc xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, nhóm chúng em đã chọn đề tài “Giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa trong giai đoạn hiện nay” làm đề tài nghiên cứu.

Tải miễn phí Tiểu luận Giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa trong giai đoạn hiện nay PDF

Trên đây, Luận Văn 2S đã chia sẻ đến bạn đọc một số mẫu đề tài tiểu luận Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa. Chúng tôi hy vọng với những mẫu đề tài tham khảo này sẽ giúp bạn hoàn thành tốt hơn bài tiểu luận của mình về cả hình thức và nội dung. Nếu có bất kỳ khó khăn cần hỗ trợ, hãy liên hệ với đội ngũ viết thuê tiểu luận của chúng tôi. Chi tiết xem tại: https://luanvan2s.com/viet-thue-tieu-luan-thac-si-bid8.html

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
 • 05 Mẫu Nhật Ký Thực Tập Ngân Hàng Chuẩn, Chi Tiết 2024

  Đối với các bạn sinh viên lần đầu thực hiện viết báo cáo thực tập, việc viết và trình bày nhật ký thực tập sao cho khoa học, logic hẳn không phải điều đơn giản.
 • List Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Công Nghệ Thông Tin 2024, Tải Miễn Phí

  Bạn cũng là sinh viên đang theo học ngành công nghệ thông tin? Bạn đang tìm kiếm mẫu bài báo cáo thực tập công nghệ thông tin để tham khảo, vận dụng viết báo cáo thực tập của mình.
 • Mẫu Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Logistics Đạt Điểm Cao 2024

   Viết báo cáo thực tập là một trong những công việc mà sinh viên cần phải hoàn thành sau kỳ thực tập ở đơn vị thực tập. Logistics là ngành học có tính thực tiễn cao, chính vì thế, trải nghiệm thực tiễn tại cơ sở thực tập là một nội dung quan trọng của sinh viên theo học chương trình này. 
 • Mẫu Nhật Ký Thực Tập Lễ Tân Khách Sạn Chi Tiết 2024

  Ngành quản trị nhà hàng là ngành học có tính thực tiễn, việc được tiếp xúc và trải nghiệm thực tế có ý nghĩa rất lớn đối với sinh viên theo học chuyên ngành này và thực tập lễ tân khách sạn là vị trí được nhiều sinh viên lựa chọn.
 • Kiểm soát nội bộ là gì? Hệ thống kiểm soát nội bộ trong doanh nghiệp

  Kiểm soát nội bộ là một quá trình chịu sự chi phối bởi người quản lý, hội đồng quản trị và các thành viên khác trong một tổ chức. Mục đích của việc xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ trong một tổ chức/ doanh nghiệp là nhằm đạt được sự hữu hiệu và hiệu quả của hoạt động, sự tin cậy của báo cáo tài chính và sự tuân thủ pháp luật cũng như các quy định mà tổ chức/ doanh nghiệp đặt ra.
 • Bao thanh toán là gì? Thực trạng bao thanh toán tại Việt Nam hiện nay

  Bao thanh toán có thể hiểu là sự chuyển nhượng các khoản phải thu của người bán hàng từ người bán hàng sang đơn vị bao thanh toán. Đơn vị bao thanh toán sẽ chịu trách nhiệm thu nợ, tránh các rủi ro không trả nợ hoặc không có khả năng trả nợ từ người mua.

LUẬN VĂN 2S - TRUNG TÂM HỖ TRỢ & VIẾT THUÊ LUẬN VĂN, LUẬN ÁN

Hà Nội: Tòa nhà Detech Tower - Số 8 Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Đà Nẵng: Toà nhà Thành Lợi 2 - Số 3 Lê Đình Lý, Thạc Gián, Thanh Khê, Đà Nẵng.

Hồ Chí Minh: Tòa nhà Hải Hà - 217 Đường Nguyễn Văn Thủ, Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh.

Cần Thơ: Ba Tháng Hai, Xuân Khánh, Ninh Kiều, Cần Thơ.

Hotline: 0976 632 554

Email: 2sluanvan@gmail.com

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN LUẬN VĂN
Họ tên khách hàng:
Điện thoại:
Email:
Nội dung liên hệ
 
Bản quyền thuộc về Luận văn 2S - Nhóm GV thuộc ĐHQG HCM & ĐHQG HN
DMCA.com Protection Status