logoluanvan2s1
DỊCH VỤ HƯỚNG DẪN & VIẾT THUÊ LUẬN VĂN

Chuyên nhận viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ tất cả chuyên ngành

Cam kết chất lượng - Đúng tiến độ - Bảo mật thông tin

hotlinevietthueluanvan2s-1

Mẫu đề tài Tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh chọn lọc miễn phí

Tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh là một phần không thể thiếu trong những năm tháng ngồi ghế giảng đường cao đẳng, đại học. Tư tưởng Hồ Chí Minh chính là môn học giúp nâng cao nhận thức tư tưởng, kiên định mục tiêu và cải tiến phương pháp học tập cũng như làm việc của các bạn sinh viên.

Tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh là gì?

Trước tiên, chúng ta sẽ cùng phân tích khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh là gì?

Tư tưởng Hồ Chí Minh là gì? 

Tư tưởng Hồ Chí Minh được định nghĩa là một hệ thống các quan điểm sâu sắc và toàn diện về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đến cách mạng xã hội chủ nghĩa. Là kết quả của sự vận dụng, sáng tạo và phát triển các quan điểm của Chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của đất nước ta. Kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại và phẩm chất cá nhân của Hồ Chí Minh; là tài sản tinh thần vô cùng to lớn và quý giá của Đảng và dân tộc ta trong thực hiện nhiệm vụ đấu tranh giải phóng dân tộc và nhiệm vụ bảo vệ xây dựng đất nước ngày nay.

Nguồn tham khảo: Tư tưởng Hồ Chí Minh là gì? Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh

Định nghĩa về tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh

Trên cơ sở hình thành Tư tưởng Hồ chí Minh, ta có thể đưa ra nhận định Tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh là một bài tập nghiên cứu về hệ thống các quan điểm của Hồ Chí Minh. Bao gồm các tư tưởng như: về giải phóng dân tộc, giải phóng con người, giải phóng giai cấp; về sức mạnh nhân dân, khối đại đoàn kết dân tộc; về đạo đức cách mạng; về quyền làm chủ của nhân dân; về xây dựng Đảng trong sạch - vững mạnh; về phát triển kinh tế văn hóa...

Bài tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh phải thể hiện được yếu tố cốt lõi trong tư tưởng Hồ Chí Minh. Đó là, độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội nhằm giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người.

tieu_luan_tu_tuong_ho_chi_minh_luanvan2s_1

 Tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh là gì?

Mục đích viết tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh

 • Củng cố và tăng cường nhận thức về hệ thống quan điểm cách mạng Hồ Chí Minh. Nâng cao tinh thần yêu nước, đạo đức cách mạng để tư tưởng Hồ Chí Minh thực sự trở thành nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của mỗi sinh viên.
 • Nâng cao khả năng tư duy, lý luận sắc bén và khoa học học. Bài trừ những suy nghĩ lệch lạc, tiêu cực và phản động. Hướng các bạn sinh viên đến những tư tưởng đúng đắn, phù hợp với quy luật phát triển. 
 • Viết tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh cũng chính là một hình thức tự học của sinh viên ngoài giờ lên lớp nhằm phát huy tính chủ động, tự chủ, sáng tạo của sinh viên. Đặc biệt là rất phù hợp với hệ đào tạo tín chỉ. Đây cũng chính là bước đầu giúp sinh viên có thêm kinh nghiệm và kỹ năng để sau này có thể thực hiện các công trình nghiên cứu khoa học lớn hơn như đồ án tốt nghiệp, luận văn thạc sĩ…

Cách chọn đề tài tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh

Yêu cầu về đề tài tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh

Về đề tài nghiên cứu thì giáo viên trực tiếp giảng dạy có thể quy định cụ thể hoặc cho phép bạn được tự do lựa chọn đề tài. Nếu bạn tự chọn đề tài thì hãy lựa chọn một vấn đề hay khía cạnh nào đó liên quan đến bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh đang học (nên chọn đề tài càng hẹp càng tốt). Tuy nhiên, đề tài cần thỏa mãn các điều kiện sau: 

 • Đề tài phù hợp với môn học hoặc nội dung giáo viên đưa ra. Hãy đọc kỹ yêu cầu của giáo viên để tránh lạc đề.
 • Đề tài bạn thực sự quan tâm và có hứng thú làm.
 • Đề tài phải có tính khả thi. Tức là bạn phải có đủ kiến thức cũng như tài liệu tham khảo để hoàn thành nó. Có những đề tài bạn muốn làm nhưng lại không đủ kiến thức và tài liệu tham khảo thì không nên chọn.

Gợi ý cách chọn đề tài tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh

Mục đích của việc thực hiện tiểu luận là để giáo viên đánh giá kết quả học tập môn học cũng như khả năng vận dụng các kiến thức đã học vào trong thực tiễn. Tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh cũng không ngoại lệ, để hoàn thành bài tiểu luận đạt kết quả cao nhất, bạn nên lựa chọn một nội dung mà bạn cảm thấy tâm đắc và có khả năng làm tốt nhất trong các nội dung trong chương trình học phân môn tư tưởng Hồ Chí Minh và phát triển nội dung ấy thành đề tài tiểu luận. Trong học phần tư tưởng Hồ Chí Minh, chúng ta sẽ được học các nội dung chính sau đây:

 •  Khái niệm, đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh
 • Cơ sở ra đời, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc và đoàn kết quốc tế
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, con người
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức

Từ các nội dung này, ta có thể phát triển đề tài tiểu luận Tư tưởng Hồ Chí Minh, chẳng hạn như sau:

 • Tiểu luận cơ sở quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh hình thành trong thời kỳ hình thành tư tưởng cơ bản về con đường cách mạng Việt Nam (1920 - 1930)
 • Tiểu luận Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc
 • Tiểu luận Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề giáo dục
 • Tiểu luận Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc
 • Tiểu luận Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng cộng sản Việt Nam
 • Tiểu luận Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức
 • Tiểu luận tư tưởng hồ chí minh về đạo đức cách mạng
 • Tiểu luận tư tưởng hồ chí minh về cách mạng giải phóng dân tộc
 • ...

tieu_luan_tu_tuong_ho_chi_minh_hay_nhat_luanvan2s
Gợi ý cách chọn đề tài tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh

Có thể bạn quan tâm:

Chia sẻ kho 499 bài tiểu luận triết học lý luận và thực tiễn

Mẫu tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh chọn lọc 2023 [Download miễn phí]

Đề tài: Tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng

Hồ Chí Minh là một vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam, người đã để lại cho dân tộc ta một tài sản tinh thần vô giá, đó là tư tưởng của Người. Trong đó, nổi bật là tư tưởng đạo đức cách mạng. Chỉnh bản thân chủ tịch Hồ Chí Minh đã là một tấm gương sáng ngời về về thực hành đạo đức cách mạng để toàn Đảng, toàn dân noi theo.

Suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Người luôn dành một sự quan tâm đặc biệt đến việc rèn luyện, giáo dục đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Trong tổng số di sản mà Người để lại, có đến gần 50 bài viết và tác phẩm có nội dung liên quan đến vấn đề đạo đức. Tư tưởng Hồ Chí Minh bắt ngồn từ truyền thống đạo đức của dân tộc Việt Nam, được hình thành và phát triển trong suốt quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc, giành lại độc lập tự do cho đất nước, thoát khỏi ách áp bức, đô hộ. Tư tưởng Hồ Chí Minh còn là sự vận dụng và phát triển một cách linh hoạt, sáng sao đạo đức cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin; là sự tiếp thu có chọn lọc và phát triển những tinh hoa đạo đức, văn hóa của nhân loại (bao gồm cả Phương Đông và Phương Tây) mà Người đã có cơ hội tiếp cận, tìm hiểu trong quá trình hoạt động cách mạng của mình.

Giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng không chỉ cần thiết cho cán bộ, đảng viên và người dân Việt Nam trong bối cảnh đất nước bị xâm lấn, giáo dục đạo đức cách mạng còn là những kinh nghiệp, bài học cho thế hệ sau - những người chủ tương lai của đất nước. Thông qua tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng, những chủ nhân tương lai của đất nước có thể lấy đó làm kim chỉ nam để xây dựng một Đảng, Nhà nước Việt Nam vững mạnh, đất nước của dân, do dân và vì dân, là nơi để nhân dân tin tưởng và ủng hộ. 

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid diễn ra phức tạp trên toàn thế giới như hiện nay, muốn phát huy vai trò của Đảng và Nhà nước cần phải tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đạo đức cách mạng có như vậy năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng mới được nâng cao, có sức chiến đấu bền bỉ để đẩy mạnh công cuộc đổi mới toàn diện và hội nhập quốc tế, đưa nước ta phát triển nhanh và bền vững. 

Chính vì vậy tác giả đã lựa chọn đề tài "Quan điểm Hồ Chí Minh về các nguyên tắc xây dựng đạo đức cách mạng” cho đề tài tiểu luận tư Tưởng Hồ Chí Minh của mình

tieu_luan_tu_tuong_ho_chi_minh_ve_dao_duc_cach_mang
Tóm tắt tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng

Download toàn bộ nội dung: Tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng 

Đề tài: Tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng Sản Việt Nam

Tên đề tài: "Tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam"

Ngay từ khi thành lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhận định sự lãnh đạo của Đảng không phải là quyền lực mà Đảng tự đặt ra cho mình, đồng thời cũng không phải là sự áp đặt đối với quần chúng nhân dân mà sự lãnh đạo của Đảng phải do chính quần chúng nhân dân thừa nhận mội cách tự nhiên, tự nguyện. Chỉ có như vậy, Đảng mới đoàn kết được dân tộc, mới phát huy được vai trò lãnh tụ của dân tộc trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội. Sự ra đời của Đảng Cộng Sản Việt Nam tuân theo quy luật khách quan là sự vận dụng, phát triển của chủ nghĩa Mác - Lênin, phong trào công nhân và phong trào yêu nước của nhân dân Việt Nam. Chính vì thế, từ khi ra đời theo quy luật vừa phổ biến vừa đặc thù đó đã đưa cách mạng Việt Nam bước vào một bước ngoặt, mở ra một chân trời triển vọng mới cho dân tộc ta phát triển.

Để có được cuộc sống tự do, hạnh phúc như ngày hôm nay, dân tộc ta đã phải trải qua rất nhiều khó khăn, thăng trầm, trong suốt chặng đường gian khổ này luôn có sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản. Nhờ có sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng cộng sản Việt Nam tiên phong dẫn đường nhân dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác và giành được động lập cho toàn dân tộc. Sau chiến tranh, đất nước ta bước vào thời kỳ phát triển đất nước, trong quá trình lãnh đạo sự nghiệp đổi mới (1986) đến nay, Đảng đã có nhiều đóng góp trong sự nghiệp lý luận, đặc biệt là những luận điểm mới chủ nghĩa xã hội và con đường chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Tuy nhiên, trong suốt quá trình đổi mới, nhìn chung công tác lý luận vẫn không theo kịp sự phát triển của thực tiễn, vẫn tồn tại nhiều trường hợp cấp uỷ, tổ chức Đảng và Đảng viên vẫn chưa nắm chắc những vấn đề lý luận về công tác tư tưởng. Chính vì thế, nâng cao trí tuệ và tầm tư tưởng của Đảng trong bối cảnh hiện nay có ý nghĩa quyết định đến việc thực hiện các mục tiêu ngăn hạn và dài hạn mà Đảng và Nhà nước ta đặt ra. Thực tiễn đòi hỏi cần phải có một sự lạnh đạo của Đảng và sự hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo quần chúng nhân dân, có như vậy đất nước mới có thể hoàn thành sứ mệnh lịch sử. Đặc biệt, trong bối cảnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá như hiện nay thì vai trò lãnh đạo của Đảng và Nhà nước trong công cuộc đổi mới càng mang tính thời sự và cấp thiết hơn bao giờ. Xuất phát từ những lý do trên, tác giả đã lựa chọn nghiên cứu đề tài: "Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò lãnh đạo của Đảng đoió với sự nghiệp cách mạng Việt Nam".

Link tải full Tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng Sản Việt Nam

Đề tài: Tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc

Việt Nam là một đất nước anh hùng có lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước. Trong suốt quá trình ấy, dân tộc Việt Nam ta đã đấu tranh anh dũng, kiên cường, quả cảm chống giặc ngoại xâm và lập nên nhiều chiến công hiển hách ghi dấu ấn trên toàn thế giới, kể đến như: Đánh đuổi thực dân Pháp, đế quốc Mỹ, phát-xít Nhật... Chính vì vậy, độc lập, tư do chính là khát vọng của toàn nhân dân Việt Nam nói riêng và của toàn nhân loại nói chung.

Độc lập dân tộc là tư tưởng chủ đạo, chi phối toàn bộ sự nghiệp cách mạng của Hồ Chí Minh. Người từng nói: "Tự do cho đồng bào tôi, độc lập cho tổ quốc tôi, đó là tất cả những gì tôi muốn, đó là tất cả những gì tôi hiểu. Hay trong bản Tuyên ngôn độc lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đã khẳng đinh: "Tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng, dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do”.  

tieu_luan_tu_tuong_ho_chi_minh_ve_dan_toc_luanvan2s
Tóm tắt tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc

Link download miễn phí Tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc

Một số đề tài tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh tham khảo khác

Trong phần này, chúng tôi sẽ giới thiệu đến bạn một số đề tài tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh để tham khảo như sau:

 1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về tinh thần đại đoàn kết dân tộc.
 2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về quan hệ dân tộc và giai cấp.
 3. Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam.
 4. Quan niệm của Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.
 5. Quan điểm tư tưởng về chính trị của chủ tịch Hồ Chí Minh.
 6. Tư tưởng Hồ Chí Minh về chính sách đối với nông dân.
 7. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết, hợp tác quốc tế.
 8. Tư tưởng Hồ Chí Minh về thanh niên và công tác thanh niên.
 9. Tư tưởng Hồ Chí Minh về sự kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại.
 10. Tư tưởng Hồ Chí Minh về mục tiêu của cách mạng giải phóng dân tộc.
 11. Chiến lược đại đoàn kết Hồ Chí Minh và sự vận dụng của Đảng trong giai đoạn hiện nay. 
 12. Tư tưởng Hồ Chí Minh trong công cuộc cải cách hành chính nước ta hiện nay. 
 13. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức và việc rèn luyện đạo đức trong sinh viên hiện nay. 
 14. Quan điểm Hồ Chí Minh về vai trò của liên minh công nông trong cách mạng giải phóng dân tộc. 
 15. Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước kiểu mới ở Việt Nam về cơ bản được hình thành vào thời gian nào.
 16. Tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền dân chủ.
 17. Tư tưởng Hồ Chí Minh về tự phê bình và phê bình.
 18. Tư tưởng Hồ Chí Minh về thanh niên và công tác giáo dục thanh niên.
 19. Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc liên hệ thực tiễn cách mạng Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.
 20. Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc liên hệ bản thân.
 21. Quan điểm của chủ tịch Hồ Chính Minh về Đảng cầm quyền.
 22. Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng và phát triển kinh tế Việt Nam.
 23. Hồ Chí Minh từ chủ nghĩa yêu nước đến với chủ nghĩa Mác – Lênin. 
 24. Tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc. Liên hệ bản thân về đại đoàn kết dân tộc.
 25. Tư tưởng hồ chí minh về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.
 26. Tiểu luận tư tưởng hồ chí minh về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế.
 27. Tư tưởng Hồ Chí Minh về sức mạnh của nhân dân của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
 28. Tư tưởng Hồ Chí Minh về Văn hóa.
 29. Sự nghiệp phát triển giáo dục của Việt Nam trong tư tưởng Hồ Chí Minh.
 30. Quan điểm Hồ Chí Minh về vai trò của con người và chiến lược “trồng người”.

Một điều khó khăn đối với sinh viên khi thực hiện tiểu luận Tư tưởng Hồ Chí Minh là chưa được trang bị tốt phương pháp viết luận, chưa nắm được cách viết luận văn và loay hoay không biết bắt đầu từ đâu. Từ đó dẫn đến viết lan man, không đúng trọng tâm, nội dung lệch lạc, cấu trúc bài không thực sự hợp lý… Để viết tốt, không phải là một sớm một chiều mà cần nhiều thời gian để luyện tập, trau dồi. Tuy nhiên, deadline lại đang đến cận kề, phải làm sao? Trong trường hợp này, giải pháp hoàn hảo nhất là sử dụng Dịch vụ viết thuê tiểu luận tại Luận Văn 2S, chúng tôi nhận làm tiểu luận thuê cam kết uy tín, chất lượng tuyệt đối. Liên hệ ngay nếu bạn đang gặp vấn đề với bài tiểu luận của mình nhé!

Quy định về nội dung & thức trình bày tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh

Về nội dung:

Tiểu luận bao gồm các phần cơ bản sau:

 • Mở đầu: Nêu lý do chọn đề tài, mục đích nghiên cứu (viết ngắn gọn trong khoảng 0.5 - 1 trang giấy).
 • Nội dung chính: Bao gồm 2 phần chính là lý thuyết và vận dụng. Trong các phần lại chia thành nhiều tiểu mục nhỏ.
 • Kết luận: Tóm lược nội dung chính (viết ngắn gọn khoảng 0.5 trang)
 • Tài liệu tham khảo

Về hình thức:

Tiểu luận được viết tay hoặc đánh máy (tùy theo yêu cầu của giáo viên) được in trên khổ A4, đóng lại thành quyển. Trang bìa bao gồm các nội dung: Tên trường, tên tiểu luận, Họ và tên giáo viên hướng dẫn, sinh viên, nơi, năm thực hiện...

Hy vọng với những thông tin về tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh này sẽ hữu ích với bạn. Nếu có bất cứ thắc mắc gì thì hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ ngay nhé.

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
 • [FREE] Mẫu Bài Tiểu Luận Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Văn Hóa PDF, 2024

  Tư tưởng Hồ chí Minh về văn hóa là một phần quan trọng trong hệ thống tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Là hệ thống quan điểm, lý luận sáng tạo, độc đáo, thể hiện tầm nhìn chiến lược, khẳng định vị trí, vai trò to lớn của văn hóa trong sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 
 • 05 Mẫu Nhật Ký Thực Tập Ngân Hàng Chuẩn, Chi Tiết 2024

  Đối với các bạn sinh viên lần đầu thực hiện viết báo cáo thực tập, việc viết và trình bày nhật ký thực tập sao cho khoa học, logic hẳn không phải điều đơn giản.
 • List Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Công Nghệ Thông Tin 2024, Tải Miễn Phí

  Bạn cũng là sinh viên đang theo học ngành công nghệ thông tin? Bạn đang tìm kiếm mẫu bài báo cáo thực tập công nghệ thông tin để tham khảo, vận dụng viết báo cáo thực tập của mình.
 • Mẫu Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Logistics Đạt Điểm Cao 2024

   Viết báo cáo thực tập là một trong những công việc mà sinh viên cần phải hoàn thành sau kỳ thực tập ở đơn vị thực tập. Logistics là ngành học có tính thực tiễn cao, chính vì thế, trải nghiệm thực tiễn tại cơ sở thực tập là một nội dung quan trọng của sinh viên theo học chương trình này. 
 • Mẫu Nhật Ký Thực Tập Lễ Tân Khách Sạn Chi Tiết 2024

  Ngành quản trị nhà hàng là ngành học có tính thực tiễn, việc được tiếp xúc và trải nghiệm thực tế có ý nghĩa rất lớn đối với sinh viên theo học chuyên ngành này và thực tập lễ tân khách sạn là vị trí được nhiều sinh viên lựa chọn.
 • Kiểm soát nội bộ là gì? Hệ thống kiểm soát nội bộ trong doanh nghiệp

  Kiểm soát nội bộ là một quá trình chịu sự chi phối bởi người quản lý, hội đồng quản trị và các thành viên khác trong một tổ chức. Mục đích của việc xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ trong một tổ chức/ doanh nghiệp là nhằm đạt được sự hữu hiệu và hiệu quả của hoạt động, sự tin cậy của báo cáo tài chính và sự tuân thủ pháp luật cũng như các quy định mà tổ chức/ doanh nghiệp đặt ra.

LUẬN VĂN 2S - TRUNG TÂM HỖ TRỢ & VIẾT THUÊ LUẬN VĂN, LUẬN ÁN

Hà Nội: Tòa nhà Detech Tower - Số 8 Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Đà Nẵng: Toà nhà Thành Lợi 2 - Số 3 Lê Đình Lý, Thạc Gián, Thanh Khê, Đà Nẵng.

Hồ Chí Minh: Tòa nhà Hải Hà - 217 Đường Nguyễn Văn Thủ, Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh.

Cần Thơ: Ba Tháng Hai, Xuân Khánh, Ninh Kiều, Cần Thơ.

Hotline: 0976 632 554

Email: 2sluanvan@gmail.com

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN LUẬN VĂN
Họ tên khách hàng:
Điện thoại:
Email:
Nội dung liên hệ
 
Bản quyền thuộc về Luận văn 2S - Nhóm GV thuộc ĐHQG HCM & ĐHQG HN
DMCA.com Protection Status