logoluanvan2s1
DỊCH VỤ HƯỚNG DẪN & VIẾT THUÊ LUẬN VĂN

Chuyên nhận viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ tất cả chuyên ngành

Cam kết chất lượng - Đúng tiến độ - Bảo mật thông tin

hotlinevietthueluanvan2s-1

Mẫu đề tài tiểu luận chủ nghĩa xã hội khoa học miễn phí mới nhất

Cùng với các môn học những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin và kinh tế chính trị Mác - Lênin, chủ nghĩa xã hội khoa học cũng là một môn học bắt buộc dành cho sinh viên, học viên cao học thuộc mọi chuyên ngành, không riêng gì sinh viên theo học ngành Triết học. Vì vậy, việc nghiên cứu và thực hiện tiểu luận chủ nghĩa xã hội khoa học là một điều bắt buộc dành cho mọi bạn sinh viên nếu muốn hoàn thành học phần này. Và thông qua bài tiểu luận, giảng viên sẽ có đánh giá khách quan về những gì sinh viên đã tiếp thu trên giảng đường và khả năng tổng hợp kiến thức. Chúng tôi đã tổng hợp lại danh sách các đề tài tiểu luận chủ nghĩa xã hội khoa học mới nhất dưới đây để các bạn tham khảo và tìm ý tưởng cho bài luận của mình.

Khái quát về chủ nghĩa xã hội khoa học

Chủ nghĩa xã hội khoa học được hiểu theo 2 khía cạnh:

Về nghĩa rộng, chủ nghĩa xã hội khoa học chính là chủ nghĩa Mác- Lênin luận giải hội về sự chuyển biến tất yếu của xã hội loài người từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản từ góc độ của triết học, kinh tế học chính trị và chính trị xã hội.

Về nghĩa hẹp, chủ nghĩa xã hội khoa học là một trong 3 bộ phận tạo nên chủ nghĩa Mác- Lênin.

tieu_luan_chu_nghia_xa_hoi_khoa_hoc_luanvan2s
Kho đề tài tiểu luận môn chủ nghĩa xã hội khoa học

Cách chọn đề tài tiểu luận môn chủ nghĩa xã hội khoa học

Tương tự như các môn học khác, mục đích của viết tiểu luận môn chủ nghĩa xã hội khoa học là đánh giá khả năng học tập và vận dụng các kiến thức môn học vào trong thực tiễn cuộc sống hay trong bối cảnh kinh tế, xã hội của đất nước hiện nay. Đối với môn chủ nghĩa xã hội khoa học cũng vậy, bạn đọc có thể lên ý tưởng đề tài tiểu luận môn chủ nghĩa xã hội khoa học bám sát vào khung chương trình, nội dung của môn học. Theo như giáo trình môn học này, để hoàn thành môn học, người học sẽ học qua 07 chương: 

 • Chương 1: Nhập môn chủ nghĩa xã hội khoa học: Đề cập đến sự ra đời và các giai đoạn phát triển của của chủ nghĩa xã hội khoa học
 • Chương 2: Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân: Nội dung của chương này đề cập đến quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin về giai cấp công nhân và sứ mệnh lịch sử thế giới của giai cấp công nhân nói chung và sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam.
 • Chương 3: Chủ nghĩa xã hội và thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội: Nội dung chính là khái niệm, điều kiện ra đời, những đặc trưng cơ bản của chủ nghĩa xã hội, của thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội và quá độ lên CNXH ở Việt Nam
 • Chương 4: Sự ra đời phát triển của dân chủ, dân chủ XHCN và dân chủ XHCN ở Việt Nam
 • Chương 5: Cơ cấu xã hội - giai cấp và liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời kì quá độ lên CNXH. Ở chương này, người học tập trung tìm hiểu các nội dung chính là khái niệm, sự biến đổi có tính quy luật của cơ cấu - xã hội giai cấp trong thời kì quá độ lên CNXH; Liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời kì quá độ lên CNXH và cơ cấu xã hội - giai cấp và liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời kì quá độ lên CNXH ở Việt Nam.
 • Chương 6: Vấn đề dân tộc, tôn giáo trong quá trình quá độ lên CNXH. Nội dung chính: Vấn đề dân tộc và tôn giáo trong thời kì quá độ lên CNXH; Quan hệ dân tộc và tôn giáo ở Việt Nam.
 • Chương 7: Vấn đề gia đình trong thời kì quá độ lên CNXH. Các nội dung của chương này bao gồm: Khái niệm, vị trí, chức năng của gia đình; Cơ sở xây dựng gia đình trong thời kì quá độ lên CNXH và xây dựng gia đình Việt Nam trong thời kì quá độ lên CNXH. 

Từ những nội dung chính này, ta có thể lựa chọn các đề tài tiểu luận chủ nghĩa xã hội khoa học về:

 • Đề tài tiểu luận chủ nghĩa xã hội khoa học về gia đình
 • Đề tài tiểu luận chủ nghĩa xã hội khoa học về dân tộc
 • Đề tài tiểu luận chủ nghĩa xã hội khoa học về dân chủ
 • Đề tài tiểu luận chủ nghĩa xã hội khoa học về tôn giáo
 • Đề tài tiểu luận chủ nghĩa xã hội khoa học về chủ nghĩa xã hội
 • Đề tài tiểu luận chủ nghĩa xã hội khoa học về thời kì quá độ
 • Đề tài tiểu luận chủ nghĩa xã hội khoa học về giai cấp công nhân
 • Đề tài tiểu luận chủ nghĩa xã hội khoa học về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân
 • Đề tài tiểu luận chủ nghĩa xã hội khoa học về liên minh giai cấp

Bài viết liên quan

Kho tiểu luận kinh tế chính trị Mác - Lênin miễn phí

Các đề tài tiểu luận môn chủ nghĩa xã hội khoa học mẫu tham khảo 

 1. Tìm hiểu về giai cấp công nhân và việc thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân trong giai đoạn hiện nay.
 2. Giai cấp công nhân và thực trạng của giai cấp công nhân trong cuộc công nghiệp 4.0 tại Việt Nam hiện nay.
 3. Chủ nghĩa xã hội, giai đoạn đầu của hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa - Sơ lược quá trình Việt Nam xây dựng Chủ nghĩa Xã hội.
 4. Giai cấp công nhân và việc thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân hiện nay
 5. Thực trạng của giai cấp công nhân Việt Nam trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. 
 6. Chủ nghĩa xã hội, giai đoạn đầu của hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa - Sơ lược quá trình Việt Nam xây dựng Chủ nghĩa Xã hội.
 7. Phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam trong thời kì quá độ lên Chủ nghĩa xã hội.  Vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid – 19 hiện nay. 
 8. Chính sách mở cửa, hội nhập quốc tế và ảnh hưởng của nó trong quá trình xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay. 
 9. Sự lựa chọn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam và những đặc trưng cơ bản của xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta đang xây dựng.
 10. Tiểu luận chủ nghĩa xã hội khoa học về dân chủ và sự ra đời, phát triển của dân chủ trong lịch sử nhân loại.
 11. Dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.
 12. Sự biến đổi về vị trí, vai trò của các giai cấp, tầng lớp trong cơ cấu xã hội – giai cấp trong thời kì quá độ lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.
 13. Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam và những giải pháp để tiếp tục xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay.
 14. Cơ cấu xã hội – giai cấp và những biến đổi có tính quy luật của cơ cấu xã hội – giai cấp trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay.
 15. Liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Vị trí, vai trò của các giai cấp, tầng lớp cơ bản trong cơ cấu xã hội - giai cấp Việt Nam.
 16. Dân tộc và quan hệ dân tộc ở Việt Nam
 17. Tôn giáo ở Việt Nam và chính sách tôn giáo của Đảng, Nhà nước ta hiện nay.
 18. Quan hệ dân tộc và tôn giáo ở Việt Nam
 19. Xây dựng  gia đình trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội.
 20. Vấn đề về thực hiện chức năng xã hội của gia đình ở Việt Nam hiện nay
 21. Thực trạng của nền kinh tế nước ta trong thời kì quá độ
 22. Sự biến đổi của gia đình Việt Nam trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội
 23. Trách nhiệm của thanh niên, sinh viên trong việc góp phần củng cố khối liên minh giai cấp, tầng lớp và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
 24. Những giá trị và mặt hạn chế của tư tưởng Chủ nghĩa xã hội không tưởng của một số nhà Chủ nghĩa xã hội không tưởng.
 25. So sánh sự giống nhau và khác biệt giữa Chủ nghĩa xã hội không tưởng và Chủ nghĩa xã hội khoa học.
 26. Tiểu luận chủ nghĩa xã hội khoa học về sự thay thế tất yếu chế độ tư bản chủ nghĩa bằng chế độ Xã hội chủ nghĩa theo quan điểm của Chủ nghĩa xã hội khoa học.
 27. Quan điểm của Chủ nghĩa xã hội khoa học về lực lượng xã hội thực hiện sự thay thế Chế độ Tư bản chủ nghĩa bằng Chế độ Xã hội chủ nghĩa.
 28. Hai giai đoạn phát triển của Chủ nghĩa Cộng sản theo quan điểm của Chủ nghĩa xã hội khoa học.
 29. Các quan điểm của Chủ nghĩa xã hội khoa học về thời kì quá độ từ Chủ nghĩa Tư bản lên Chủ nghĩa xã hội.
 30. Quan điểm của Mác - Ăngghen về thời kì quá độ trực tiếp từ Chủ nghĩa Tư bản lên Chủ nghĩa xã hội. 
 31. Quan điểm của Mác, Ăngghen và Lênin về thời kì quá độ gián tiếp từ Chủ nghĩa Tư bản lên Chủ nghĩa xã hội. 
 32. Những đặc điểm cơ bản của quá trình hiện thực hóa tư tưởng về Chủ nghĩa xã hội do Lê nin tiến hành từ năm 1917 đến năm 1921.
 33. Những đặc điểm cơ bản của quá trình hiện thực hóa tư tưởng về Chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô giai đoạn 1924 đến 1991. Những bài học lớn có thể rút ra trong giai đoạn này
 34. Những đặc điểm cơ bản của quá trình hiện thực hóa tư tưởng về Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam giai đoạn 1954 đến 1986.
 35. Đánh giá quá trình hiện thực hóa tư tưởng về Chủ nghĩa xã hội tại Liên Xô từ 1917 đến 1991 và tại Việt Nam từ 1954 đến 1986.
 36. Những bài học kinh nghiệm chủ yếu được rút ra từ hiện thực hóa quan điểm Mác - Lênin về Chủ nghĩa xã hội.
 37. Sự đổi mới quan niệm của Đảng Cộng sản Việt Nam về thời kì quá độ đi lên Chủ nghĩa xã hội và về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ Tư bản chủ nghĩa trong Văn kiện của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI (1986).
 38. Sự đổi mới quan niệm của Đảng Cộng sản Việt Nam về thời kì quá độ đi lên Chủ nghĩa xã hội và phương hướng xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam được nêu trong Văn kiện của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII (1991).
 39. Những đổi mới cơ chế kinh tế, xây dựng nền kinh tế thị trường và ảnh hưởng của nó trong quá trình xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay.
 40. Xây dựng cơ cấu kinh tế nhiều thành phần và ảnh hưởng của nó trong quá trình xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay.
 41. Tiểu luận chủ nghĩa xã hội khoa học: Chính sách mở cửa, hội nhập quốc tế và ảnh hưởng của nó trong quá trình xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.
 42. Thực hiện công bằng xã hội và kiềm chế sự gia tăng bất bình đẳng xã hội trong quá trình xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay.
 43. Vận dụng những nguyên tắc cơ bản của Mác - LêNin vào chính sách dân tộc và chính sách đối ngoại của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay
 44. Quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin về liên minh giai cấp và sự vận dụng của Đảng trong quá trình xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc ở nước ta hiện nay
 45. Quan điểm của chủ nghĩa Mác Lênin về giai cấp công nhân và sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân. Liên hệ với sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam.
 46. Đặc điểm cơ cấu giai cấp và liên minh giai cấp trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Bạn đang chuẩn bị hay trong quá trình thực hiện tiểu luận triết học, tiểu luận triết học cao học, tiểu luận kinh tế chính trị Mác – Lênin hay tiểu luận chủ nghĩa xã hội khoa học? Bạn muốn tìm kiếm tài liệu tham khảo phục vụ quá trình viết tiểu luận hay muốn tìm một đơn vị viết thuê tiểu luận uy tín để gửi gắm bài luận của mình? Luận Văn 2S chính là lựa chọn hoàn hảo cho bạn ngay lúc này. Chi tiết dịch vụ & giá thuê viết tiểu luận, truy cập: https://luanvan2s.com/viet-thue-tieu-luan-thac-si-bid8.html

Bố cục bài tiểu luận chủ nghĩa xã hội khoa học

Bên cạnh các nội dung không bắt buộc như lời cảm ơn, lời cam đoan, phụ lục, nội dung hoàn chỉnh cần có của một bài tiểu luận chủ nghĩa xã hội khoa học sẽ bao gồm:

I. Mục lục (nếu có)

II. Phần mở đầu

Phần mở đầu của một bài tiểu luận bất kỳ bao giờ cũng đóng vai trò như một bản tóm tắt, cung cấp cho người đọc những thông tin khái quát về nội dung xuyên suốt của đề tài. Thông thường sẽ bao gồm các nội dung chính sau đây:

 • Lý do lựa chọn đề tài (hay tính cấp thiết của vấn đề nghiên cứu) 
 • Mục đích và đối tượng nghiên cứu của đề tài, 
 • Phạm vi nghiên cứu, 
 • Phương pháp nghiên cứu...

III. Nội dung chính

Phân nội dung được ví như là “trái tim” của một bài tiểu luận. Trong phần nội dung, tác giả có thể chia nhỏ thành nhiều phần nhỏ, mục nhỏ để từng bước giải quyết các vấn đề nêu trong đề tài. Hay nói cách khác, phần nội dung là phần quan trọng nhất của một bài tiểu luận chủ nghĩa xã hội khoa học, thể hiện công sức và trình độ nghiên cứu của người thực hiện tiểu luận. Tùy theo nội dung đề tài mà các phần nhỏ của phần nội dung có thể được đánh số thứ tự 1,2… hoặc chia thành chương.

IV. Kết luận 

Nội dung trọng tâm của phần kết luận tiểu luận là tóm tắt lại vấn đề và phương hướng giải quyết vấn đề. Nêu ý nghĩa khoa học,  ý nghĩa thực tiễn cũng như những gì còn tồn tại chưa giải quyết được và phương hướng để phát triển đề tài.

V. Tài liệu tham khảo

Cách sắp xếp tài liệu tham khảo trong tiểu luận chủ nghĩa xã hội khoa học không có gì khác so với các bài tiểu luận thông thường khác. Nếu như bạn đọc chưa rõ cách trích dẫn & sắp xếp tài liệu tham khảo trong tiểu luận, luận văn hãy tham khảo bài viết: https://luanvan2s.com/cach-trich-dan-tai-lieu-tham-khao-bid95.html

*Quy định về về hình thức:

 • Bài tiểu luận có độ dài từ 15 - 20 trang giấy A4 (không bao gồm lời cảm ơn, lời cam đoan, mục lục, phụ lục) ( Nếu quá số trang quy định sẽ bị trừ điểm hình thức)
 • Giãn cách 1.5, size chữ 13; font: Times New Roman; 
 • Căn lề trái 3cm, lề phải 2cm, lề trên 3cm, lề dưới 3cm. 
 • Tất cả các đoạn đều phải thụt vào 1 tab; Nội dung được canh đều thẳng 2 bên (justify), đánh số trang từ trang Phần mở đầu.

Tham khảo mẫu đề tài tiểu luận chủ nghĩa xã hội khoa học Tại Đây!

Đối tượng nghiên cứu của chủ nghĩa xã hội khoa học

Chủ nghĩa xã hội khoa học trực tiếp nghiên cứu, luận chứng sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, những điều kiện và con đường để giai cấp công nhân hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình. Chủ nghĩa xã hội khoa học cũng chỉ ra những luận cứ chính trị- xã hội rõ ràng, trực tiếp nhất để chứng minh, khẳng định sự thay thế tất yếu của chủ nghĩa tư bản bằng chủ nghĩa xã hội.

Chủ nghĩa xã hội khoa học là một sự tiếp tục theo các logic triết học và kinh tế chính trị học mác xít, là sự biểu hiện trực tiếp mục đích và hiệu lực chính trị của chủ nghĩa Mác- Lênin trong thực tiễn. Tức là, chủ nghĩa xã hội khoa học là khoa học đưa ra các câu trả lời cho câu hỏi: bằng con đường nào để thực hiện bước chuyển biến từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội.

Chủ nghĩa xã hội khoa học luận giải về phương hướng và nguyên tắc của chiến lược và sách lược, về con đường và các hình thức đấu tranh của giai cấp công nhân, về vai trò, nguyên tắc tổ chức và hình thức thích hợp hệ thống chính trị của giai cấp công nhân,…

Nhiệm vụ của chủ nghĩa xã hội khoa học là phê phán, đấu tranh bác bỏ những trào lưu tư tưởng chống cộng, chống chủ nghĩa xã hội và bảo vệ sự trong sáng của chủ nghĩa Mác- Lênin và thành quả của cách mạng xã hội chủ nghĩa.

Phương pháp nghiên cứu của chủ nghĩa xã hội khoa học

Phương pháp kết hợp lịch sử và logic: Là phương pháp đặc trưng và quan trọng đối với chủ nghĩa xã hội khoa học. Cần phải dựa trên cơ sở tư liệu thực tiễn của các sự thật lịch sử để phân tích rút ra nhận định, khái quát lý luận có kết cấu chặt chẽ, khoa học để rút ra được logic của lịch sử. Phân tích lịch sử và sự phát triển các phương thức sản xuất,…để rút ra được logic của quá trình lịch sử.

Phương pháp khảo sát và phân tích về mặt chính trị xã hội dựa theo các điều kiện kinh tế- xã hội: Đây là phương pháp có tính đặc thù chủ chủ nghĩa xã hội khoa học. Khi nghiên cứu, khảo sát thực tế,…cần có sự nhạy bén về chính trị- xã hội trước tất cả các hoạt động và quan hệ xã hội trong nước và quốc tế.

Phương pháp so sánh: Phương pháp này dùng để so sánh và làm sáng tỏ các điểm tương đồng và khác biệt trên phương diện chính trị- xã hội giữa phương thức sản xuất chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa xã hội,…

Các phương pháp có tính liên ngành: Tức là sử dụng nhiều phương pháp nghiên cứu cụ thể của các khoa học xã hội khác như sơ đồ hóa, mô hình hóa, thống kê,…để nghiên cứu các khía cạnh chính trị- xã hội của các mặt hoạt động trong xã hội còn giai cấp.

Trên đây là tổng hợp những đề tài tiểu luận chủ nghĩa xã hội khoa học miễn phí & mới nhất có thể giúp sinh viên thể hiện được khả năng tổng hợp kiến thức và tư duy riêng của bản thân. Nếu bạn đang loay hoay thực hiện đề tài liệu luận hay luận văn liên quan đến các chủ đề này, hãy để lại lời nhắn để chúng tôi hỗ trợ bạn nhanh và tốt nhất nhé.

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
 • [FREE] Mẫu Bài Tiểu Luận Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Văn Hóa PDF, 2024

  Tư tưởng Hồ chí Minh về văn hóa là một phần quan trọng trong hệ thống tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Là hệ thống quan điểm, lý luận sáng tạo, độc đáo, thể hiện tầm nhìn chiến lược, khẳng định vị trí, vai trò to lớn của văn hóa trong sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 
 • 05 Mẫu Nhật Ký Thực Tập Ngân Hàng Chuẩn, Chi Tiết 2024

  Đối với các bạn sinh viên lần đầu thực hiện viết báo cáo thực tập, việc viết và trình bày nhật ký thực tập sao cho khoa học, logic hẳn không phải điều đơn giản.
 • List Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Công Nghệ Thông Tin 2024, Tải Miễn Phí

  Bạn cũng là sinh viên đang theo học ngành công nghệ thông tin? Bạn đang tìm kiếm mẫu bài báo cáo thực tập công nghệ thông tin để tham khảo, vận dụng viết báo cáo thực tập của mình.
 • Mẫu Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Logistics Đạt Điểm Cao 2024

   Viết báo cáo thực tập là một trong những công việc mà sinh viên cần phải hoàn thành sau kỳ thực tập ở đơn vị thực tập. Logistics là ngành học có tính thực tiễn cao, chính vì thế, trải nghiệm thực tiễn tại cơ sở thực tập là một nội dung quan trọng của sinh viên theo học chương trình này. 
 • Mẫu Nhật Ký Thực Tập Lễ Tân Khách Sạn Chi Tiết 2024

  Ngành quản trị nhà hàng là ngành học có tính thực tiễn, việc được tiếp xúc và trải nghiệm thực tế có ý nghĩa rất lớn đối với sinh viên theo học chuyên ngành này và thực tập lễ tân khách sạn là vị trí được nhiều sinh viên lựa chọn.
 • Kiểm soát nội bộ là gì? Hệ thống kiểm soát nội bộ trong doanh nghiệp

  Kiểm soát nội bộ là một quá trình chịu sự chi phối bởi người quản lý, hội đồng quản trị và các thành viên khác trong một tổ chức. Mục đích của việc xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ trong một tổ chức/ doanh nghiệp là nhằm đạt được sự hữu hiệu và hiệu quả của hoạt động, sự tin cậy của báo cáo tài chính và sự tuân thủ pháp luật cũng như các quy định mà tổ chức/ doanh nghiệp đặt ra.

LUẬN VĂN 2S - TRUNG TÂM HỖ TRỢ & VIẾT THUÊ LUẬN VĂN, LUẬN ÁN

Hà Nội: Tòa nhà Detech Tower - Số 8 Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Đà Nẵng: Toà nhà Thành Lợi 2 - Số 3 Lê Đình Lý, Thạc Gián, Thanh Khê, Đà Nẵng.

Hồ Chí Minh: Tòa nhà Hải Hà - 217 Đường Nguyễn Văn Thủ, Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh.

Cần Thơ: Ba Tháng Hai, Xuân Khánh, Ninh Kiều, Cần Thơ.

Hotline: 0976 632 554

Email: 2sluanvan@gmail.com

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN LUẬN VĂN
Họ tên khách hàng:
Điện thoại:
Email:
Nội dung liên hệ
 
Bản quyền thuộc về Luận văn 2S - Nhóm GV thuộc ĐHQG HCM & ĐHQG HN
DMCA.com Protection Status